20180811 KA PH D5200 Caesar Bay 017-2.JPG
20210416 KA PH EOS Jeddah 3739.JPG
20210523 KA PH EOS Bahrain 4764.JPG
20211004 KA PH EOS Hurghada 6210.JPG
20201106 KA PH EOS Taif 0653-Pano.JPG
20221007 KA PH EOS BIKE 689.JPG
20150903 KA Photo Gen Italy 01.jpg
20210227 KA PH EOS 18K Puz 2762.JPG
20220913 KA PH EOS Photo Workshop 996.JPG
20220219 KA PH EOS Misc 2971.JPG